Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

СПФБ участва в Комисия към СГО, създадена с цел подобряване организацията на дейност и контрол в ОП “Гробищни паркове”.

С нарочна заповед Кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова създаде Комисия с цел подобряване организацията на дейност и контрол в Общинско предприятие „Гробищни паркове”, във връзка с препоръки на отдел „Вътрешен контрол” на Столична община, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Комисията е в състав председател - Ангел Миленков – директор на ОП ”Гробищни паркове”, членове Мита Георгиева – общински съветник, Иван Мечков – общински съветник, Кръстина Галова – общински съветник, Дянка Жекова – гл. юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативно обслужване” на СО, Васил Костадинов – гл. експерт в Дирекция „Обществен ред, управление при ОМИ и защита при бедствия” на СО, инж. Янислав Чулев – началник районен инспекторат „Сердика” – Столичен инспекторат, Даниела Йорданова – юрисконсулт на ОП „Гробищни паркове”, Бисер Христов – инвеститорски контрол при ОП „Гробищни паркове”, Димитър Антов – „Сдружение на българските каменоделци” и Стоян Макреев – „Съюз на погребалните фирми в България”.

На Комисията е възложено да изготви проект за промяна на Наредбата за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Столична община, също да се запознае и с доклад на работна група, назначена от Кмета на СО през 2013 г.

Съюза на погребалните фирми в България предложи два варианта, единия с частични промени в сега съществуващата нормативна база и втори на изцяло нова Наредба, изготвена от специалисти по поръчка на Съюза.

До момента са се провели няколко работни срещи между членовете на комисията, инициирани с активното участие на г-н Стоян Макреев – секретар на СПФБ и две заседания на самата Комисия.

Със своята активна дейност и позиции в защита на свободния конкурентен пазар, СПФБ защитава интересите не само на своите членове , а на всички колеги в бранша.

Ръководството на Съюза благодари на г-н Стоян Макреев за неговата активна гражданска позиция, за налагане на правила гарантиращи свободния конкурентен пазар в нашия бранш.

Пресцентър на СПФБ