Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

На 26.04.2024 г. се проведе 63 редовно общо събрание на Съюза

На 26.04.2024 г. от 15.30 часа свиква Общо събрание в Белчин Гардън SPA & Wellness | Курортен комплекс Белчин бани, при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за 2023 г. от ОС на 07.06.2023 г. - за дейността и финансов.
  2. Отчет на КС за 2023 г. от ОС на 07.06.2023 г.
  3. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.
  4. Разни.

По т. 1 от дневния ред: 1. Отчет на УС за 2023 г. от ОС на 07.06.2023 г. - за дейността и финансов.

Председателят Аргиров представи подробен доклад за дейността и финансов за периода. Със същият всички членове на Съюза бяха запознати предварително.

След това Председателят даде думата на желаещи членове на Общото събрание да се изкажат, зададат въпроси и направят коментари по същество.

Председателят Аргиров подложи на гласуване проект за решение по т. 1 от дневния ред:

„ОС на СПФБ приема отчета на УС за 2023 г. от ОС на 07.06.2023 г. - за дейността и финансов.”

Доклада беше приет.

По т. 2 от дневния ред: 2. Отчет на КС за 2023 г. от ОС на 07.06.2023 г.

Думата взе председателя на КС г-н Николай Керемидчиев.

Представи подробен доклад от направената проверка за дейносста на Съюза и УС и като заключение в доклада се констатира работа съгласно устава, законите , в съответсвие с приетата програма и решения на ОС на СПФБ. Няма забележки.

По т.3 от дневния ред. 3.Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

Постъпили са пет заявления, присъстват три фирми от заявилите пет. Две за асоциирано членство и една за преминаване от асоциирано към редовно членство. Има и един кандидат , който не присъства, но това са наша фирма асоцииран член от Бургас, семейно съжителство, искат да имат две фирми по отделно , като асоциирани. Петият кандидат от Карнобат , не присъства.

Председателя на ОС представи по реда на постъпване на заявленията фирмите:

1.На фирма ТА„Голгота 2023” ЕООД, гр. Панагюрище. Представена от управителя Иван Делчов Грънчаров.

Председателя дава думата на г-н Грънчаров да се представи.

Председателят Аргиров подложи на гласуване да бъде приета за асоцииран член на СПФБ фирма ТА„Голгота 2023” ЕООД, гр. Панагюрище, с управител Иван Гранчаров.

Фирмата беше приета.

2.На фирма „П-Петров-2012”ЕООД, гр. Тетевен. С управител Люба Ангелова Петкова.

Председателя дава думата на г-жа Петкова да се представи.

Председателят Аргиров подложи на гласуване да бъде приета за асоцииран член на СПФБ фирма „П-Петров-2012”ЕООД, гр. Тетевен. С управител Люба Ангелова Петкова.

Фирмата беше приета.

3.На фирма „ЗОГРИ”ЕООД, гр. Симитли. С управител Иван Георгиев Зографски.

Председателя дава думата на г-н Зографски да изложи своите мотиви и се представи.

Председателят Аргиров подложи на гласуване да бъде променено членството от асоцииран член в редовен член на СПФБ, на фирма „ЗОГРИ”ЕООД, гр. Симитли. С управител Иван Георгиев Зографски.

Фирмата беше приета.

4.На фирма „Боби Н21”ЕООД, гр.Бургас, с управител Николай Димитров Далакманов.

Председателя обясни защо отсъства г-н Далакманов и защо може да го приемем, въпреки изискването за присъствие.Защото са свързани фирми с „АВЕЛ 88”ЕООД. Изрично желаят да кандидатства като отделен асоцииран член. Въпреки, че по устав имат възможност за свързана фирма.

Председателят Аргиров подложи на гласуване да бъде приета за асоцииран член на СПФБ фирма „Боби Н21”ЕООД, гр.Бургас, с управител Николай Димитров Далакманов.

Фирмата беше приета.

По т.4 от дневния ред. 4.Разни.

Постъпи предложение от г-н Кирил Стоянов управител на „Крематориум-Инвест”ООД. Да се проучи възможността да предложим на компетентните институции да преобразуват трудът в траурната област да стане втора категория.

Други въпроси не бяха обсъждани.

Вечерта традиционно се проведе Великденско парти.

Пресцентър на СПФБ.