Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Защо създадохме съюз на погребалните фирми в българия и какъв е сега

Съюзът възниква като естествено и доброволно сдружение на частни предприемачи в този специфичен бизнес, с цел защита интересите на своите членове, премахване на монопола на държавата и общините.СПФБ се стреми да подпомага решаването на конкретните въпроси в погребалния бранш, както като цяло, така и за всеки негов член поотделно.Целите на съюза днес са:

  • Утвърждаване на Съюза като водеща браншова организация в специфичния погребален бизнес.
  • Утвърждаване на равнопоставеността между частни и общински погребални фирми.
  • Защита правата и интересите на членовете на съюза.
  • Защита интересите на потребителите на траурни услуги.
  • Професионална подготовка на кадри за погребалната дейност.

Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Съюзът има непрекъснат контакт с повечето фирми работещи в бранша, провежда семинари за обучение, работи активно в разработването на нормативните изисквания съвместно с представители на държавните органи, подпомага частните фирми в административните и съдебните производства срещу проявите на нелоялна конкуренция от страна на общинските траурни агенции и неправомерните условия за стопанска дейност. Съюза , като цяло и отделните негови членове имат натрупана богата съдебна практика в защита на еднаквите правни възможности за извършване на траурни услуги от всички участници на този пазар.

По инициатива и със средства на Съюза е преведен и приет в България европейския стандарт за погребални услуги – EN 15017 – БДС EN 15017.

СПФБ е единствената организация на свободни предприемачи от този сектор, призната от правителството на Република България.

Съюза работи целенасочено и последователно за създаване на благоприятни условия за развитие на погребалния сектор в България, за въвеждане на изисквания и критерии за практикуване на професията, за спазване на етичните норми при обслужване на клиентите, за издигане на авторитета на работещите в погребалния бранш, като за целта създаде проект за закон за гробищните паркове, погребалната и траурно – обредната дейност и го внесе на 07.02.2011г. в парламента за разглеждане и обсъждане. С активната си позиция по всички важни въпроси, Съюза се превърна в основен защитник на интересите на всички участници на този пазар.