Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Съюзът на погребалните фирми в България и фирма „Мемориум” ЕООД, гр. София защитиха свободната стопанска инициатива и конкуренция !

Съюзът на погребалните фирми в България и фирма „Мемориум” ЕООД, гр. София защитиха свободната стопанска инициатива и конкуренция !
На 03.12.2015 г. ВАС отмени част от текстове на действащата наредба на СОС за управление на гробищата в София.

РЕШЕНИЕ

№ 13046

София, 03.12.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести октомври в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ: МИРА РАЙЧЕВА
АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
при секретар Мариана Калчева и с участието на прокурора Вичо Станев изслуша докладваното от съдията АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА по адм. дело № 14112/2014.


Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по касационна жалба от Съюз на погребалните фирми в България и „Мемориум“ЕООД чрез адв. С.Петкова срещу решение № 5528 от 21.08.2014 г., постановено по адм.д. № 11986 / 2013г. по описа на Административен съд – София град. Касаторите твърдят неправилност на решението поради противоречието му с материалния закон и необосновано- отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Искат съдебното решение да бъде отменено като,вместо него, Върховният административен съд да постанови друго по съществото на спора, с което да отмени като незаконосъобразни обжалваните текстове на раздел V от Наредбата за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на СО /Наредбата/ и чл.3 от Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“..
Касационните жалбоподатели, Съюз на погребалните фирми в България и „Мемориум“ЕООД - София , редовно призовани, се представляват от адв. Петкова, / а вторият касатор- и от Стоян Макреев/ която поддържа касационната жалба, а по същество твърди неправилност на съдебното решение по съображения, подробно развити устно в хода по същество.
Ответникът, Столичен общински съвет, редовно призован, се представлява от юриск.С.Якуб, която оспорва касационната жалба, а по същество твърди правилност на атакуваното с нея съдебно решение по подробно развити съображения в хода на делото по същество..
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд - III отделение, като взе предвид доводите на страните и извърши преценка на доказателствата по делото, намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.211,ал.1 от АПК от надлежни страни, за които съдебният акт е неблагоприятен, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество, същата е частично основателна
С обжалваното в настоящото производство решение АССГ е отхвърлил като неоснователна жалбата на касаторите срещу разпоредбите, съдържащи се в раздел V от Наредбата за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на СО /Наредбата/ и срещу разпоредбата на чл.3 от Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“. .
За да стигне до този правен резултат, АССГ е приел, че атакуваните разпоредби на цитираните подзаконови нормативни актове не страдат от пороците, визирани в чл.146 от АПК. Наредбата и Правилника са приети от компетентния по закон орган – Столичен общински съвет при спазване на разписаната процедура за приемането им. Атакуваните разпоредби са постановени и при спазване на материалноправните разпоредби. Възпроизвеждайки за яснота в мотивите на решението си оспорените разпоредби от Наредбата и Правилника и анализирайки съдържащите се в жалбата оплаквания за тяхната незаконосъобразност , АССГ е заключил,че текстовете на подзаконовите нормативни актове не противоречат на чл.20 и чл.21 от ЗЗК, нито на която и да е друга разпоредба на ЗЗК, не са приети и в несъответствие с целта на ЗЗК и ЗМСМА. Според АССГ основните доводи за незаконосъобразност на Раздел V от Наредбата касаят разпоредбата на чл.33, ал.1, съгласно която ОП“Гробищни паркове“ като стопанисващо гробищните паркове , сградите и съоръженията в тях, изисква от останалите физически и юридически лица, извършващи допълнителни траурни услуги и желаещи да ги осъществяват на територията на общинските гробищни паркове, да заявят писмено това свое желание пред СО чрез директора на общинското предприятие или чрез съответния районен кмет. Първоинстанционният съд е приел, че евентуалното наличие на елементи от дейността на ОП“ Гробищни паркове“, които са част от изброените в чл.21, т.1.3 от ЗЗК, не се дължи на разпоредбата на чл.33, ал.1 от Наредбата, а на актове на директора на предприятието във връзка с оперативното му управление. Именно на актове на директора на ОП / неоспорени от жалбоподателите /, а не на разпоредбите на наредбата, според съда се дължат атакуваните като противоречащи на правилата за лоялна конкуренция действия, а именно :забрана за преминаване на катафалките на траурните агенции на територията на гробищните паркове, наложената такса в размер на 25 лв за ползване на катафалка на общинското предприятие, наложената от ОП абонаментна такса в размер на 50 лв до стопанисваните от общинското предприятие гробищни паркове - извадка от Заповед № РД-809-069/14.11.2011г. на директора на ОП.
АССГ приема, че разпоредбата на чл.3 от Правилника също не противоречи на материалноправните разпоредби на ЗЗК. Обстоятелството, че в предмета на дейност на ОП съгласно този нормативен текст са включени функциите „ организиране превозването на покойника до определеното място за погребение и „ извършване на погребални услуги „ / жалбоподателите твърдят, че това са т.нар. допълнителни погребални услуги, които извършват и частните погребални агенции/ според АССГ само по себе си не нарушава разпоредбите на ЗЗК. Евентуално господстващо положение на пазара на траурните услуги от страна на ОП може да се осъществи чрез административните актове на директора на ОП, но не и по силата на разпоредбата на чл.3 от Правилника, даваща възможност на ОП да извършва погребална дейност наред с частно-правните субекти. АССГ е преценил за неотносими към предмета на спора оплакванията на жалбоподателите както за това, че единствено служители на ОП издават актовете за смърт, така и това , че е определен един единствен търговец, който изработва урните за урнополагане, без да е спазена процедурата по ЗОП. По горните съображения АССГ е отхвърлил изцяло жалбите срещу атакуваните разпоредби на посочените в тях подзаконови административни актове като неоснователни.
Съдебното решение е частично неправилно.
Необосновано АССГ е приел, че всички оплаквания за незаконосъобразност на разпоредбите от раздел V на атакуваната наредба на СОС касаят единствено и само разпоредбата на чл.33, ал.1 от същата наредба. Видно от съдържанието на жалбата , по повод която е образувано административното производство пред първоинстанционния съд, всъщност се атакуват текстове от раздел V на наредбата, извън разпоредбата на чл.33, ал.1 от този подзаконов административен акт. Жалбоподателите твърдят незаконосъобразност на текстовете от Наредбата, касаещи вида и обхвата на изискваните от ОП“ Гробищни паркове“ документи от частните фирми, желаещи да извършват погребални услуги на територията на гробищните паркове в рамките на СО , както и оплаквания за това, че с оспорената наредба неоснователно не се допускат свободно катафалки на частните траурни агенции на територията на общинските гробищни паркове. Така оспорените норми се съдържат в разпоредбите на чл.33, ал.2 и 3 и чл.34 от Наредбата, поради което абсолютно необосновано и неоснователно съдът е приел, че съдържащите се в жалбата доводи за незаконосъобразност касаят единствено и само разпоредбата на чл.33, ал.1 от Наредбата.
В производството пред АССГ е представено Решение № 109/27.02.2007г. на КЗК, постановено на основание чл.7, ал.1,т.3 от ЗЗК /отм./, с което КЗК в съответствие с правомощията си по цитирания по-горе текст на чл.7 от ЗЗК е предложил на Столичен общински съвет да отмени действалата към този момент Наредба на СОС за гробищните паркове на територията на Столична община и Правилника за организацията и дейността на ОП“ Гробищни паркове“ в частта им, която противоречи на ЗЗК, подробно описана в мотивите на същото решение. В мотивите на решението си КЗК е приела за противоречащи на разпоредбите на ЗЗК следните нормативни постановки : непредоставянето от страна на ОП на свободен достъп на катафалките, собственост на частните траурни фирми, на територията на общинските гробищни паркове, както и изискването на такива документи от частните траурни агенции с цел допускането им до осъществяване на допълнителни погребални услуги, които според КЗК не са необходими за осъществяване от страна на общинското предприятие на законоустановените му функции по стопанисване и управление на гробищните паркове, а указват на „други нелоялни търговски условия“ по см. На чл.18, т.1 от КЗК/отм./, доколкото ОП също осъществява погребална дейност и се явява конкурент на частните фирми на пазара на допълнителните погребални услуги, а именно : документите за собственост на имот или договор за наем на имот, ползван за офис от частната траурна агенция; опис на предлаганите от фирмата услуги; представяне на списък на агентите на фирмите и ограничаването им до трима, както и представяне на трудов или граждански договор за същите.
СОС се е съобразил формално с цитираното по-горе решение на КЗК, като е отменил действалата към датата на постановяването му Наредба за гробищните паркове на територията на Столична община и е приел нова наредба, уреждаща същите обществени отношения - оспорената. Въпреки горното обаче СОС в новата наредба е инкорпорирал текстове от старата, които са приети за противоречащи на ЗЗК с цитираното по-горе решение на КЗК, а именно : текстовете на чл. 33, ал.2,т.4, чл.33, ал.3, т.4, изр. Второ, т.6 и т.7, чл.35, ал.1, т.7 . Съгласно разпоредбите на чл.33, ал.2, т.4 и чл.33, ал.3,.т.6 и 7 от Наредбата,сред документите, изисквани от частните траурни фирми, е документ за собственост или договор за наем на имота, ползван за офис или работилница, опис на предлаганите от фирмите услуги, списък на агентите, които ще работят непосредствено със служителите на ОП”Гробищни паркове”, като отново по отношение на тях се изисква копие от договор за трудово или гражданско правоотношение – изисквания, приети от КЗК в цитираното по-горе негово решение за противоречащи на принципа на лоялната конкуренция. Същото се отнася и за посочената в чл.35 ал.1,т.7 от Наредбата информация, която следва да се съдържа в информационния масив”Траурни агенции и фирми, предлагащи каменоделски услуги” /стр.120 по делото /.
С изречение второ на чл.33, ал.3, т.4 от Наредбата практически се забранява на частните погребални агенции, притежаващи собствен специализиран транспорт, да ползват собствения си транспорт в случаите, в които ритуалът се извършва на територията на гробищния парк, където ще се извърши погребението. Тази разпоредба практически ограничава достъпа и преминаването на катафалките на траурните агенции през територията на гробищните паркове, което затруднява нормалното осъществяване на дейността им по предоставяне на погребални услуги и съставлява посоченото в решението на КЗК възползване от страна на ОП с господстващото му положение, поставящо конкурентите му в неравностойно такова / стр. 119 от делото/.
По горните съображения настоящият състав на ВАС, трето отделение намира за основателни оплакванията на жалбоподателите за незаконосъобразност на цитираните по-горе разпоредби от Наредбата като издадени в противоречие с материалноправните разпоредби на ЗЗК. Като не е констатирал незаконосъобразността на тези текстове от Наредбата, АССГ е постановил в тази му част едно неправилно решение, което следва да бъде отменено, а ВАС, ІІІ отделение в съответствие с правомощията си по чл.193, ал.1 от АПК, следва да се произнесе по съществото на спора и да отмени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.33, ал.2, т.4; чл.33, ал.3, т.4, изр. второ и т.6 и т.7, както и чл.35,ал.1,т.7 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община в противоречащите на ЗЗК техни части.
Настоящата касационна инстанция намира съдебното решение на АССГ в останалата му част за правилно. Обосновано съдът е приел другите атакувани от жалбоподателите разпоредби на Наредбата и Правилника за законосъобразни и нестрадащи от пороците по чл.146 от АПК, поради което правилно е отхвърлил жалбата срещу същите като неоснователна.ВАС споделя изцяло развитите от съда в тази връзка фактически установявания и правни доводи.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 и чл.222, ал.1 от АПК, Върховният административен съд, трето отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 5528 от 21.08.2014 г., постановено по адм.д. № 11986 / 2013г. по описа на Административен съд – София град В ЧАСТТА МУ , в която жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на погребалните фирми в България” и „Мемориум”ЕООД- гр.София е отхвърлена по отношение целите или част от разпоредбите на чл.33, ал.2, т.4; чл.33, ал.3, т.4, изр. второ и т.6 и т.7, както и чл.35,ал.1,т.7 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община и, ВМЕСТО НЕГО, ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ чл.33, ал.2, т.4 в частта й „ … и договор за трудово или гражданско правоотношение”, чл.33, ал.3, т.4, изречение второ, т.6 и т.7 и чл.35, ал.1,т.7 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община,приета с Решение № 368 на СОС по протокол № 107/26.04.2007г., изм. и доп. с Решение № 158 по Протокол № 62 от 25.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5528 от 21.08.2014 г., постановено по адм.д. № 11986 / 2013г. по описа на Административен съд – София град в останалата му част.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Вярно с оригинала,
секретар:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Панайот Генков
ЧЛЕНОВЕ: /п/ Мира Райчева
/п/ Албена Радославова
Пресцентър на СПФБ