Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Съюзът на погребалните фирми в България и фирма „Мемориум” ЕООД, гр. София защитават свободната стопанска инициатива и конкуренция !

Съюзът на погребалните фирми в България и фирма „Мемориум” ЕООД, гр. София, внесоха жалба в Административен съд гр. София срещу срещу: раздел V от Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на СО, приета с Решение № 368 на СОС по Протокол 107/26.04.2007 г., изм. И доп. С Решение № 158 по Протокол 62 от 25.03.2010 г. и чл. 3 от Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“, приет с Решение № 635 на СОС по Протокол № 32 от 20.12.2012 г.

На основание: чл. 185, ал.2 и сл. от АПК , Административният съд – София-град, уведо­мява, че по описа на съда е образувано адм. д. № 11986/2013 г., V тричленен състав, по жалба от Съюза на погребалните фирми в България и „Мемориум“ – ЕООД, против раздел V от Наредбата за гробищните паркове и погребално- обредната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 368 от 26.04.2007 г. на Столичния общински съвет.

В жалбата са засегнати различни въпроси и проблеми създаващи господстващо и монополно положение на ОП „ Гробищни паркове” , които пречат на свободната конкуренция.

Налице е недопустимо и незаконосъобразно съвместяване на дейност от стопански характер и дейност на местно самоуправление и администриране в един и същ субект – ОП “Гробищни паркове”, като не само се установява конкурентно предимство за един стопански субект спрямо неговите реални и потенциални конкуренти, налагат се конкурентни цени и недопустими практики в сектора на погребалните и траурно-обредните дейности, но и се създават затруднения на гражданите при упражняването на тяхното право на гробоползване. Съгласно константната практика на КЗК по прилагането на правилата на конкуренцията в този сектор (Р Е Ш Е Н И Е № 890 от 26.07.2012 г. на КЗК, Р Е Ш Е Н И Е № 337 от 03.04.2013 г. на КЗК). е възприето, че поддържането на гробищните паркове може да бъде възложено само на организации или на юридически лица на бюджетна издръжка, като конкуренцията между отделните стопански оператори е нарушена в хипотезата на създаване на Общинско предприятие, на което общината делегира извършването на определена стопанска дейност, наред с неправомерно преотстъпване на правомощията по оказване на административни и комунални услуги. В този случай се установява злоупотреба по смисъла на ЗЗК на пазара на допълнителните погребални услуги.

Във връзка с гореизложеното за Съюза на погребалните фирми в България, като сдружение с нестопанска цел, в частна полза, в което членуват много столични погребални фирми, както и „Мемориум“ ЕООД имат правен интерес да оспорят Наредбата за гробищните паркове на територията на Столична община и Правилника за организацията и дейността на ОП „Гробищни паркове“ в частта им която противоречи на ЗЗК.

Въпреки, че вече има произнасяне по тези въпроси с влязло в сила решение, не е направена исканата промяна в новите актовете на СОС, във връзка с изискванията на ЗЗК. Във връзка с изтъкнатите по-горе съображения, молим СЪДА, на основание чл.185, ал.2 от АПК, да отмени изцяло раздел V от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на СО, приета с Решение № 368 на СОС по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., изм. И доп с. Решение № 434 по Протокол от 17 от 24.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 158 по Протокол № 62 от 25.03.2010 г., както и чл.3 от Правилника за организация и дейност на общинско предприятие „Гробищни паркове приет с Решение № 635 на СОС Протокол № 32 от 20.12.2012 г., в частта, в която неправомерно се съвместяват дейностите на ОП „Гробищни паркове“ като администрация и общината като субект, извършващ стопанска дейност.

Пресцентър на СПФБ