Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Право на отговор

Право на отговор на интервю с Методи Петров, управител на “Обредни дейности” ЕООД, гр. Велико Търново, публикувано във в. “Янтра ДНЕС” на 6 февруари 2013 г. “Законът за гробищата е лобистки – един само ще плаща, а друг ще печели”

Уважаеми г-н Петров,

В отговор на твърденията Ви в пресата, че липсата на специален закон за гробищата и погребалната дейност “не е голям проблем и тези отношения са достатъчно добре регулирани”, Съюзът на погребалните фирми в България с това писмо желае да Ви информира, относно следното: Съюзът на погребалните фирми в България инициира създаването на специален Закон за гробищните паркове, крематориумите и погребалната и траурно-обредната дейност в страната не само в защита интересите на своите членове, но и в защита на всички частни погребални агенции и в обществен интерес на потребителите на тези услуги. Безспорен факт са множеството заведени дела от частните погребални агенции пред КЗК и ВАС за нарушения от общинските предприятия на основните принципи на конкуренцията, за господстващо или монополно положение, както и за създаването на условия за нелоялна конкуренция при осъществяването на погребална и траурно-обредна дейност. Съюзът на погребалните фирми в България многократно е декларирал, че не само регламентацията на обществените отношения от този важен сектор на услугите е разпръсната в отделни общински и други наредби, но и на факта, че тази регулация обхваща не повече от 30 % от дейностите. Законопроектът за гробищата и погребенията премина през цели три обществени обсъждания (кръгли маси) в Народното събрание, организирани от Комисията по културата, гражданското общество и медиите и Комисията по местно самоуправление и регионална политика на 09.06.2011 г., 11.07.2012 г. и 28.11.2012 г. Съюзът на погребалните фирми в България счита за крайно неверно и некоректно твърдението Ви, че законодателят е заобиколил общинските дружества и “елиминирал от този наболял или може и изкуствено създаден от частните фирми проблем, за да бъде приет законът”. Като председател на Сдружението на обредните домове в България много добре знаете, че сте участвали в обсъждания и предоставяли становища с които не само не сте подкрепяли Законопроекта, но и активно сте целели спъването на процеса по приемането на този закон и запазване на статуквото – поставянето на общинските обредни домове в привилегировано положение. Вземайки предвид Вашата претенция, че като председател на Сдружението на обредните домове в Република България и управител на общинско търговско дружество отдавна се занимавате с този вид дейност, е недопустимо и твърде елементарно конкуренцията в бизнеса да се разглежда като “разумна конкуренция на мирно съвместно съществуване благодарение на което няма ескалиране на напрежението, палене на офиси и автомобили, както например в Бургас и Перник”. Конкурентните проблеми в сектора на погребалните и траурно-обредните услуги се дължат до голяма степен от липсата на единна и унифицирана правна уредба на обществените отношения в този сектор в резултат на което всяка община е оставена да урегулира материята самостоятелно, като приема свои правила относно съществените аспекти на тази стопанска дейност. С разписаните в Законопроекта за гробищата и погребенията правомощия на областните комисии “Гробищни паркове и погребения” към съответния областен управител се създават допълнителни гаранции за постигане целите на този закон. Като подробно се разпишат контролните правомощия на компетентните органи, ще се гарантира и отстоявания от Вас “социален принцип” в тази така деликатна сфера на обществените отношения и ще се осигурят еднакви правни условия за стопанска дейност и защитата на потребителя. В заключение от цялото интервю в пресата остава лошият привкус на основния за Вас проблем, че е възможно “печалбата от цялата търговска дейност да остане само в частните субекти, които се наричат оператори на траурни услуги” и за ограничаването навлизането на пазара на конкурентни предприятия за извършване на конкурентна на общинското предприятие погребална дейност. Съюзът на погребалните фирми в България обръща внимание на факта, че Вие, като управител на общинско търговско дружество, следва да сте добре запознат, че погребалните и траурно-обредните услуги са не само социални услуги, но имат цена, която трябва да се формира в условията на конкуренцията и тяхното предоставяне на частни търговски дружества е в синхрон с изискванията за упражняване на стопанска дейност и се основава на свободна стопанска инициатива, както го изисква Конституцията на Република България.

Съюзът на погребалните фирми в България, счита, че с така изразеното си становище целите единствено запазване на статуквото – поставянето на общинските предприятия за обредни дейности в привилегировано положение, което навежда на мисълта за лобизъм, но единствено в полза на общинските предприятия, запазването на статуквото и нерешените конкурентните проблеми в погребалния бранш.

С уважение.
Атанас Аргиров, председател на УС
на Съюз на погребалните фирми в България