Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Общо 40 000 лв. санкция за “Обреден дом” – Русе ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията наложи две имуществени санкции, всяка от тях на размер 20 000 лв. на “Обреден дом” – Русе ЕООД, Русе за извършване на нарушения по чл. 18, т.1 и т.3 от ЗЗК. Комисията установи, че с действията си кметът на гр. Русе създава условия за предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на съответния пазар чрез предоставяне на конкурентни преимущества за ответното дружество, поради което му указва да предприеме необходимите действия за привеждане дейността по издаването на актове за смърт и издаването на препис извлечения от тях в съответствие с изискванията на ЗЗК като оттегли определеното от него длъжностно лице по гражданско състояние от изпълнение на служебните му функции в сградата на “Обреден дом” ЕООД.

В КСК е образувана преписка по молба на ЕТ “Татяна Нецова-Корект”, Русе. Свете страни по спора извършват погребални и траурни услуги. В хода на производството Комисията установи, че “Обреден дом” ЕООД, като дружество с господстващо положение, поема поръчки за изработка на паметници само от името на конкретна – трета фирма. В допълнение ответникът й предоставя по-благоприятни условия за работа, като не събира определената от самия него такса за каменоделски услуги. С тези си действия общинското дружество допуска необосновано конкурентно предимство на третата фирма, което не се дължи нито на по-добро качество, нито на по-ниски цени, които са основните механизми за привличане на клиенти.

От разглежданите доказателства става ясно, че “Обреден дом” ЕООД упражнява съвместна дейност с определени фирми на територията на гробищните паркове, без да е сключило необходимите от закона договори. Това води до извода, че се прилагат различни условия за работа по отношение на конкурентни дружества, при което те се поставят в неравностойно положение.

Въз основа на това КЗК счита, че “Обреден дом” ЕООД е извършило нарушение по чл. 18, т.1 и т. 3 от Закона за защита на конкуренцията.