Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

КЗК подкрепя усилията и инициативите на Съюза на погребалните фирми в България

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се произнесе с Решение №890 от 26.07.2012 г., по образуваното производство по преписка № КЗК-142/2012 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на Съюза на погребалните фирми е България за изготвяне на становище от КЗК относно съответствието с правилата на конкуренция на §. 8 от преходните и заключителните разпоредби на проекта на Закон за публично-частното партньорство № 102-01-60, внесен в НС от МС на 13.09.2011. Същият проект на закон е приет на второ четене от Народното събрание на 01.06.2012 г. и обнародван в ДВ, бр.45 от 15.06.2012 г., и влиза в сила, считано от 01.01.2013 г.

Съюзът на погребалните фирми в България (СПФБ) посочва, че с преходните и заключителните разпоредби на Закона за публично-частното партньорство (ЗПЧП) се създава нова норма в Закона за общинската собственост (ЗОС), по силата на която гробищните паркове и услуги, извършвани от общинските предприятия, в т.ч. и погребални услуги, ще могат да се предоставят по реда на ЗПЧП, който не съдържа разграничителни критерии, в кои случаи ще се провежда публично-частно партньорство, обществена поръчка или концесия, както и не става ясно какво е съотношението между процедурите по ЗПЧП, по ЗОП и по ЗК. ЗОС не разграничава погребалната дейност от дейността по предоставянето на траурно-обредни услуги и различните субекти, на които дейността и услугите могат да бъдат предоставени. Общинското предприятие следва да извършва дейност, която задоволява обществения интерес и не е обект на свободна размяна на пазара. Чрез отдаването на гробищата на концесия или чрез други форми на публично-частно партньорство правото на гробоползване не може да се гарантира на титуляра, т.е., според СПФБ, към това право не следва да се прилага публично-частното партньорство. Подателят на искането счита, че действието на ЗПЧП би довело до неблагоприятни последици върху пазара на погребални и траурно-обредни услуги, изразяващи се в монополизиране на пазара на погребални и траурно-обредни услуги, а навлизането на нови погребални дружества може да стане невъзможно, което може да доведе до висока концентрация на този пазар. СПФБ посочва, че гробищните паркове не трябва да се отдават на концесия, както и че за тях не трябва да се прилага публично-частното партньорство. Поради изключително високата степен на обществен интерес, тези обекти и дейности трябва да бъдат изключени от приложното поле на ЗПЧП и да бъдат уредени със специален закон.

СПФБ приложено изпращат копие от писмо от президента на Световната организация на погребалните фирми, в която съюзът членува. В него се уточнява, че гробищата са общинска или частна собственост (църковна или друга). Църквите могат да решат, че само техни членове могат да бъдат погребвани на територията им. Погребални услуги се извършват от частни фирми или кооперативи и понякога от общината. В повечето страни, тази дейност е в частния сектор. Към искането са приложени писмо на СПФБ до председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, Концепция за развитието на гробищните паркове на територията на Столична община за периода 2007-2012 г., проект на Закон за гробищните паркове, погребалната и траурно-обредната дейност, доклад по проекта на ЗПЧП на парламентарната Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм, Протокол от редовното заседание на Комисията по бюджет и финанси от 15.11.2011 г., становище на браншовите организации в погребалния бранш до заместник- кмета на Столична община от 28.06.2010 г., писмо на СПФБ до Президента на Републиката и до Председателя на Народното събрание. С оглед изясняване на фактическата обстановка, КЗК извърши проучване по постъпилото искане на СПФБ.

На основание чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 92, ал. 3 от Закона за защита на конкуренцията изпрати искания за информация и становища от Министерство на финансите, Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българско търговско-промишлена палата, Сдружение на обредните домове в България, Сдружение на фирмите от погребалния бранш „Фунерал”, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Съюза на погребалните фирми в България, Българска асоциация за погребална култура, Национално сдружение на общините в Република България, Българска стопанска камара, Сдружение на българските каменоделци и Асоциация на погребалните фирми в България. До постановяване на настоящото решение становище и информация не постъпи от Министерството на културата. Освен това, на основание чл. 45, т. 5 от ЗЗК КЗК представи казуса и пред останалите членове на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК), като разпрати искания за информация от националните органи по конкуренцията на държавите членки на Европейския съюз.

От константната практика на КЗК се установява, че констатираните от нея конкурентни проблеми в сектора на погребалните и траурно-обредните услуги се дължат до голяма степен от липсата на единна и унифицирана правна уредба на обществените отношения в този сектор. Разпокъсаността на правната уредба в много актове и несистематичността на тяхното изменение във времето води до положение, при което всяка община е оставена до голяма степен да урегулира съответната материя самостоятелно, като приема свои правила относно съществените аспекти на тази стопанска дейност: правен статут на съществените съоръжения, които се използват при осъществяването на погребални и траурно- обредни услуги; бариери за навлизане на предприятията на съответния пазар; правни условия за определяне на търговските условия и цените, при които се предлагат погребалните и траурно-обредните услуги; административно обслужване на погребенията и др. В това си състояние правната уредба в сектора на погребалните и траурно-обредните услуги не е от естество да доведе до предотвратяване на констатираните конкурентни проблеми, което води до неефективност в правното регулиране на съответния пазар и до системно и повсеместно възникване на едни и същи конкурентни проблеми на териториите на отделните общини в цялата страна.

С оглед на гореизложеното, КЗК счита, че правилата, регламентиращи обществените отношения в разглеждания сектор, следва да бъдат кодифицирани в нормативен акт на централно равнище, като се създаде единна правна основа за осъществяване на стопанска дейност на съответния пазар във всички общини на страната. В тази връзка КЗК подкрепя усилията и инициативите на СПФБ, насочени към създаване и приемане на специален закон за погребалната и траурно-обредната дейност в страната.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА РЕШЕНИЕ № 890

Пресцентър на СПФБ